ZACZNIJ SWOJĄ EPICKĄ
PRZYGODĘ I GRAJ O NAGRODY
OD AMAZON!

ZACZNIJ SWOJĄ EPICKĄ PRZYGODĘ
I GRAJ O NAGRODY OD AMAZON!

Weź udział

Zrób sobie epicką przerwę z batonami 
KitkatLion!
Szukaj kodów w opakowaniach promocyjnych i graj o nagrody od Amazon!

Video
Weź udział
KitKatKitKat

Do wygrania

E-karta podarunkowa - amazon.pl

e-karta podarunkowa
2000 x 100 PLN
na Amazon.pl

Weź udział

Zasady

1. Kup baton KitKat lub Lion w opakowaniu promocyjnym. 2. Znajdź wewnątrz kod promocyjny. 3. Wpisz swój kod w formularzu znajdującym się poniżej. 4. Sprawdź od razu czy wygrałeś!1. Kup baton KitKat lub Lion w opakowaniu promocyjnym. 2. Znajdź wewnątrz kod promocyjny. 3. Wpisz swój kod w formularzu znajdującym się poniżej. 4. Sprawdź od razu czy wygrałeś!

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii: 15.09 – 27.11.2022 r.
Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone opakowania promocyjne!
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
WŁADCA PIERŚCIENI, WŁADCA PIERŚCIENI: PIERŚCIENIE WŁADZY ORAZ PIERŚCIENIE WŁADZY są znakami towarowymi należącymi do Middle-earth Enterprises, LLC i są używane na licencji.

Weź udział

Wpisz kod z opakowania

Produkty biorące udział w loterii

Kontakt

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Rings of Power” oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Przetwarzane są następujące kategorie danych: Imię, adres e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń).
Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
a. Pani / Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie stroną internetową;
b. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dotyczących Pani / Pana wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Przekazywanie danych poza EOG. Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały przekazane (wskazanych w ust. 4 powyżej) i ich przetwarzanie zostanie zaprzestane, po tym jak przestanie istnieć przesłanka uzasadnionego prawnie interesu Administratora.
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Źródło pozyskania Pani / Pana danych osobowych: formularz kontaktowy.